חזון כרמים

חברי קיבוץ כרמים מקימים קהילה ייחודית שמושתת על יצירה משותפת, בה כל אחד מחברי הקהילה תורם ליצירה, מתפתח ממנה, ובעל השפעה בתהליכי קבלת ההחלטות.

הקהילה תשאף לפיתוח וקידום הנגב והסביבה הקרובה על בסיס העקרונות הבאים:

קיבוץ מתחדש

הקיבוץ ישאף לקיומה של חברה ציונית, בה קיים שוויון זכויות וחובות של כלל התושבים בקהילה, המקיימים עצמם בעצמאות כלכלית. הקהילה תייסד מערכת של ערבות הדדית המשמשת רשת ביטחון לפרטים בה בעת הצורך.

המשק יהווה כלי ליצירת קהילה המקיימת עצמה באופן עצמאי .הקיבוץ יפעל לחיזוקו ושגשוגו של המשק החקלאי והתיירותי ויעודד כלכלה מקומית, יזמות ותעסוקה.

קהילה מעורבת

קיבוץ כרמים הנו קיבוץ מעורב בו חיים בצוותא דתיים וחילוניים.

החיים המשותפים יושתתו על כבוד והפריה הדדית, סובלנות ורב גוניות. כל זאת מתוך רצון לחזק את המשותף לצד שמירה על האחדות והייחודיות ולחזק את הזהות היהודית והישראלית.

כל משפחה ביישוב תנהל את אורחות חייה לפי אמונתה תוך התחשבות בחברי הקהילה האחרים.

קהילה סביבתית

מתוך הכרה בחשיבות חיזוק הקשר של האדם לטבע, ומתוך רצון ליצור קהילה בעלת אחריות סביבתית השואפת להיות ברת קיימא, קיבוץ כרמים ייקח על עצמו את האתגר לקיים אורחות חיים צנועים ורגישים לסביבה האנושית והטבעית.

הקהילה תקיים מערכות חיים ידידותיות ככל האפשר לסביבה, תוך איזון בין צרכים סביבתיים לבין צרכים אנושיים וחברתיים.

הקהילה תפעל להגברת המודעות הסביבתית וכן הקטנת הצריכה והפגיעה בסביבה.

מעורבות חברתית בקהילה

מתוך אמונה בערכי הערבות ההדדית והעזרה לזולת, הקהילה תעודד קיומה של רשת מעורבות חברתית משמעותית בקרב חבריה, שתבוסס על התנדבות בתוך הקהילה ומחוצה לה.

אנו מאמינים כי התרומה לזולת, העשייה החברתית והרגישות למצוקות ולצרכי האחר, תחזק את הקהילה ותעצים אותה.

עשייה חברתית ושכנות טובה תעניק ייחודיות למקום ותהפוך את כרמים ליישוב מרכזי וחיוני אשר ערכיו ועקרונותיו החברתיים והסביבתיים מקרינים ומשפיעים על סביבתו.

הקיבוץ יפעל מתוך אמונה כי חינוך ילדינו לערכים של עשייה, ערבות הדדית, עזרה לזולת, סובלנות, קבלת השונה והכרה באחריות האישית כלפי האדם והטבע, ישפיע על עיצוב אישיותם ותפיסתם לגבי תפקידם בחברה ויהפכם לחברים פעילים ומשמעותיים בכל סביבה בה ישתלבו.

על כן הקהילה תקיים מערכות חברתיות, חינוכיות ותרבותיות המבטאות הלכה למעשה את ערכי החזון ויהוו דוגמא ומופת ליישום עקרונות וערכים אלו.

התחבר אל האתר
דילוג לתוכן